• ការកក់

 • ទំនាក់ទំនង

  ហ៊ឺវ បៀល

  អគ្គនាយកប្រតិ្តបត្តិ
  [email protected]

  ពុន សម្បត្តិ

  អ្នកចាត់ការទូទៅ
  [email protected]

  ភ័ក្ក្រភា​ រាំង

  អ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន
  [email protected]

  សុខ ចិន្តា

  នាយការងចាត់ការទូទៅ
  [email protected]

  NEW-YORK STEAKHOUSE

  ផ្ទះលេខ ៧៤​, ផ្លូវលេខ៥៩២, ខ័ណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា – លេខទូរស័ព្ទ:​​ +៨៥៥ ២៣​ ៨៨៣​ ៦០០

  [email protected]